لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳٩٠/٢/٢٤
شکر ... نظرات() 

شکر خدا را که همه چیز بهم داده

سلامتی، همسر خوب، بچه سالم ، خانواده گرم و صمیمی ،دل خوش،

قلبی که امروز خیلی برات تپید ،

امروز با خوندن یه متنی خیلی به خودم اومدم، از درون آرامش گرفتم.

امام زمان، امام من، میدونم که هستی،‌میدونم که میخونی،

دوست دارم خیلی زیاد

از ته قلبم می خوام که خدا ظهورتون جلو بندازه. 

از خودم شرمسارم