لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/۱
باور داريد که.... ... نظرات() 
التماس به خلق حقارت است
اگر برآورده شود منت است
گر برآورده نشود ذلت است

التماس به خدا شجاعت است
اگر برآورده شود حاجت است
گر برآورده نشود حکمت است