لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/۸
  ... نظرات() 
از سخنان امام صادق(ع):
((... خوشا به حال شيعيان قائم ما که در زمان غيبت ظهور او را انتظار ميکشند و در زمان ظهور از او فرمان ميبرند! آنها اوليای خدايند که هيچگونه ترس و اندوهی بر آنان نيست.))
انشاء ا... بتوانيم به چنين مقامی دست پيدا کنيم.