لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/۱۱
  ... نظرات() 

بار خدايا بيامرز برايم گناهاني را که نعمتها را تغيير می دهد.
بار خدايا بيامرز برايم گناهاني را که مانع اجابت دعا می شود.
بار خدايا بيامرز برايم گناهاني را که بلا را فرود می آورد.
خدايا سپاسگزاريت را روزی من کن.
خدايا ياد خويش را به من الهام کن.
خدايا مرا به خود نزديک کن.
بار خدايا سلطنت تو با عظمت است و مقام تو بلند
تدبير تو پنهان است و فرمانت آشکار
خدايا چه بسيار گناهانی که ديدی و بخشيدی
چه بلاهايی که مرا از آنها نگه داشتی
چگونه سپاس گويم اين همه لطفت را ؟؟؟