لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٤/۱۸
  ... نظرات() 

سلام امام زمانم.

کمکم کن اونطور که دلم ميخواد زندگی کنم.

هی تصميم ميگيرم که عوض بشم ، سعی خودم رو هم ميکنم، اما تا چقدر موفق بودم...؟

هر روز يه اتفاق جديد ،‌ يه خبر جديد،مگه من چقدر ظرفيت دارم؟

امام زمان لطفا کمکمون کن ، از اين سردرگمی نجاتمون بده. ما هردومون جوونيم و بی تجربه.

من يه خورده ميترسم. يعنی توکلم کمه؟