لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/٩/۱۱
دلتنگی ... نظرات() 
نمی دونم از کجا بگم؟
از دلتنگيم ! از بغضم؟
از شاديم ! از اشکم؟
از دوريت ! از حالم؟
اگه هيچی نگم بهتره... فقط بدون که کم کم دارم کم ميارم.
وقتی اشک تو چشمم حلقه می زنه . دلم می خواد . چشمم دهن باز کنه و آبها رو قورت بده.
یعنی میشه؟