لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٧/۱٢
  ... نظرات() 

سلام خدا

سلام امام زمان

به جای اين که اين روزها همش خوشحال باشم و برای برپايی جشن شما از اينجا به اونجا برم، همش کنج خونه نشستم و غصه ميخورم.

دلم شکسته

احساس ميکنم وسط زندگيم گير کردم

احساس ميکنم نه راه پيش دارم نه پس

احساس ميکنم بايد اونقدر صبر کنم تا بپوسم

بايد اونقدر منتظر سرنوشت و آيندم بشينم تا موهام سفيد بشه

به جايی رسيدم که ديگه کاری از دستم بر نمياد

جز خوردن و خوابيدن و خودم رو زنده نگه داشتن

به اميد آينده

به انتظار نشسته ام

رهايی خودم از اين وضعيت زندگی رو در ظهور تو ميبينم

بيا

اللهم عجل لوليک الفرج