لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٩/۱٠
ای روح دعا! اذن دعايم می دهی؟ ... نظرات() 

ای عزيزترين بنده خدا، افتخارم اين است که هر تقربی به درگاه خدا می نمايم از طريق تو باشد. رو به سوی خدا می کنم در حاليکه پشت سر تو ايستاده ام و به تو اقتدا کرده ام تا توسلم به تو باشد.

خدا را به حق تو می خوانم و از تو می خواهم که از خدا بخواهی، چون تو را صاحب اختيار مطلق خود ميدانم.کنيز توام، و خود و آنچه دارم از آن توست.آنچه درباره ام حکم کنی حتمی است.

آنگونه که تو می خواهی نبوده ام. بد بوده ام و بدی کرده ام و نتوانسته ام دل تو را به دست ِآورم.

هر چه هستم از آن تو ام. اگر نمی پذيری پناهنده به تو ام! اگر پناه نمی دهی مهمان تو ام! تو کريمی! دست گدايی و تقاضای شفاعت به پيشگاه تو گرفته ام!

نيمی از حاجاتم برای با تو بودن است و نيم ديگر در راه با تو بودن.

اول می خواهم که يار و مدافع حريم تو باشم.

محبت و ولايت تو را که در دل کاشته ام حفظ کنم و تعالی بخشم.

يقينم به وجود تو استوار باشد و از منتظران حقيقی تو باشم.

روزگار خوش تو را درک کنم، روی ماه تو را ببينم، انجام وظيفه در پيشگاه تو نمايم.

از معصيت تو بپرهيزم،در دنيا و آخرت به تو رو سفيد باشم.

در نيمه دوم حاجاتم که مربوط به دنياست، می خواهم تا با توفيقات تو

خدمتگزار وظيفه شناسی برايت باشم.

آمين

اللهم عجل لوليک الفرج