جمعه موعود

عصرهاى جمعه هميشه غم افزا و دلگير است.
هر جمعه اى كه به خاطر مىآورم حتى شادترين جمعه ها را باز عصر آن حزنى درمان ناپذير را در وجود من سارى مىگرداند.
آيا تا كنون جمعه اى شاد بوده است؟
مىدانم كه در گذشته هاى دور جمعه هايى شاد بوده اند و عصرهايى شادتر....
اما از روزى كه او رفت جمعه ها بىرنگ شدند و شادى خود را از دست دادند.
همه جمعه ها هر آنچه از شادى و رنگ و زيبايى دارند جمع مىكنند تا يك جا به پاى او بريزند در جمعه موعود ، جمعه وصال ، جمعه سبز ....
سبز ترين روز زمين

/ 0 نظر / 5 بازدید